Visie / missie

Plan on a page
 

Visie en missie van PCPO Driestromenland.


Veel leren op een leuke school met duidelijke regels

 

Missie

  • Wij bieden een veilige omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden, wij werken daarbij nauw samen met ouders / verzorgers
  • We onderwijzen de kinderen zo, zodat ze nu en later zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch kunnen leven in onze dynamische, gecompliceerde maatschappij. Ze kunnen respect opbrengen voor normen, waarden en opvattingen van anderen

 

Visie

Resultaat gericht:

Leraren werken resultaatgericht, formuleren jaarlijks in overleg met de schoolleiding en de IB streefcijfers voor taal en rekenen / wiskunde.

 

Kwaliteit gericht:

Driestromenland is blijvend gericht op verbetering. We evalueren in een vaste cyclus de kwaliteit van ons onderwijs.

We borgen wat goed werkt.

 

Kind gericht:

Op Driestromenland stemmen de leraren het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, gaan handelingsgericht en planmatig om met de verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen.

 

Maatschappij gericht:

Driestromenland biedt kinderen een veilige en stimulerende omgeving. Hier kunnen zij zich ontplooien tot zelfstandige individuen die met respect voor de omgeving en hun medemens in het leven staan. 

 

Identiteit gericht:

Driestromenland is een christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij deze manier van leven en werken. De identiteit van onze school vindt zijn oorsprong in het geloof in God.