Klassenouders

Klassenouders

Een klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van de kinderen uit de klas. Het gaat primair om het coördineren van activiteiten in en buiten de klas, ter ondersteuning van de leerkracht. Daarnaast probeert de klassenouder zoveel mogelijk ouders te betrekken bij school, enthousiast te maken en te houden om zo de betrokkenheid van ouders te vergroten.  We streven naar 2 klassenouders per groep. Bij aanvang van het schooljaar zijn deze plaatsen nog onbezet.

In de eerste schoolweek kunt u door middel van het invullen van het formulier in het informatieboekje aangeven klassenouder te willen zijn. Het formulier kunt u inleveren bij de leerkracht van uw zoon / dochter. De leerkracht kiest uit de binnengekomen namen diegenen met wie zij / hij het best zou kunnen samenwerken.

De klassenouders worden door de leerkracht(en) bekend gemaakt aan de ouders.

Een klassenouder biedt zich aan voor het gehele schooljaar en de hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme, het is echter geen vrijblijvende taak en er wordt wel actieve inzet verwacht.

Er vindt regelmatig overleg tussen de leerkracht en klassenouder plaats, zodat de klassenouder weet wat er moet gebeuren en de leerkracht goed op de hoogte is van wat de klassenouder doet.

Taken klassenouder

 • Bij organisatorische zaken leerkracht assisteren of zaken uit handen nemen van de leerkracht, bijv. extra ouders regelen
 • Andere ouders betrekken/vragen bij activiteiten (hulp in de klas, eind schoonmaak, klussen, rijden, begeleiden, lezen, knutselen/ handvaardigheid enzovoort).
 • In overleg waar nodig extra ouders regelen bij activiteiten, bijv.: Sinterklaas, Kerst, schoolreis, Pasen, avondvierdaagse en andere sportevenementen.
 • In overleg met de groepsleerkracht aandacht besteden aan het wel en wee van de groep (bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of andere ingrijpende gebeurtenissen)   
 • Ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij het schoolgebeuren.                 
 • Overleg over thema’s die in de groep aan de orde komen, daar bijvoorbeeld materiaal voor verzamelen en meedenken over activiteiten.
 • Deelnemen aan 3-spraak.
 • Verzorgen van koffie / thee tijdens ouderavonden.

 

 

Rol leerkracht 

 • Bij aanvang van het schooljaar informatie geven over klassenouderschap en vragen naar kandidaten of deze persoonlijk benaderen indien op de oproep in het informatieboekje onvoldoende is gereageerd.

 • Zorgen dat de klassenouders bekend zijn
 • Tijdig informatie aandragen over data, tijden voor excursies, afscheid kinderen, stagiaires
 • Communiceren met en taken delegeren aan de klassenouders

 

Gedragscode

Voor ouders die op school helpen, geldt de volgende gedragscode:

 • De hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme

Het geven van hulp betekent niet dat uw kind bevoorrecht wordt bij bijvoorbeeld projecten.

 •          De ouders helpen onder verantwoordelijkheid  van de leerkracht, het team en/of de directie. Zij behouden onder alle omstandigheden de leiding en verantwoordelijkheid over de activiteiten waarbij hulp geboden wordt  
 • De school is verzekerd voor hulpouders in geval van wettelijke aansprakelijkheid of ongevallen.
 • Een hulpouder is verplicht de privacy van het kind te waarborgen
 • Indien een hulpouder wordt aangesproken door ouders en/of kinderen rondom school problemen, dan zal hij/zij altijd doorverwijzen naar de leerkracht en/of directie.

Discretie

Klassenouders praten vrijuit over hun eigen ervaringen en bevindingen, maar gaan hier discreet mee om. Informatie over personen heeft een vertrouwelijk karakter en wordt niet naar buiten verspreid.